środa, 11 grudnia 2019

Regulamin Stowarzyszenia Kobiet "18+"

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
                                              STOWARZYSZENIE KOBIET „18+”


                                                           Postanowienia ogólne
§ 1
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę:
  Stowarzyszenie Kobiet „18+”, zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.
 2. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Dąbiu, ul. Pocztowa 34a

 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nieposiadającym osobowości prawnej.
 2. Stowarzyszenie może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.
 3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.
 4. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy Prawo
  o stowarzyszeniach.

§ 2
Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.), oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
                                                            Cele i środki działania
§ 3
 1. Cele Stowarzyszenia to:
  a/ działania na rzecz kobiet
  b/ działania na rzecz integracji międzypokoleniowej.
  c/ działania na rzecz osób w wieku emerytalnym
  d/ wspieranie działalności charytatywnej na rzecz osób
  potrzebujących pomocy,
  e/ realizacja inicjatyw oddolnych na rzecz środowiska lokalnego
  f/ działania w zakresie edukacji pozaformalnej
  g/ realizacja projektów społecznie integrujących w tym także integrujących
  międzypokoleniowo.
  h/ promocja zdrowia i zdrowego stylu życia,
  i/ organizowanie i wspieranie działań edukacyjnych,
  j/ organizacja imprez o charakterze edukacyjnym, kulturalnym,
  promujących zdrowie i aktywność sportową w każdym wieku
  k/ upowszechnianie kultury, sportu, rekreacji i turystyki
  l/ promocja i organizacja wolontariatu.
  2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  a. organizowanie zajęć służących integracji kobiet i zagospodarowaniu wolnego
  czasu
  b. organizowanie imprez o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, sportowym
  i turystycznym, promujących zdrowy styl życia
  c. działania na rzecz integracji społeczności lokalnych,
  d. organizowanie pomocy materialnej dla osób znajdujących się w trudnej
  sytuacji
  e. prowadzenie działalności promocyjnej.

Władze Stowarzyszenia

§ 4

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
 3. Walne Zebranie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Zarząd składa się z 7 osób, w tym: Prezesa, dwóch Wiceprezesów oraz Sekretarza, Skarbnika i dwóch Członków Zarządu
Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
 2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony tego samego dnia, co najmniej 30 minut później, bez względu na liczbę obecnych członków stowarzyszenia.
 4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
  1. wybór i odwoływanie członków Zarządu,
  2. wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,
  3. uchwalanie Regulaminu i jego zmian,
  4. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
  5. ustalanie wysokości składki członkowskiej,
  6. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  7. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  8. kontrola działań podjętych przez Zarząd,
  9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu dotyczących członkostwa w Stowarzyszeniu,
  10. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
 1. Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy:
  1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  3. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
  4. zarządzanie środkami finansowymi Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków,
  5. składanie sprawozdań z działalności Zarządu,
  6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
  7. informowanie organu nadzorującego o zdarzeniach uzasadniających zmianę wpisu
   w ewidencji stowarzyszeń zwykłych (w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia) oraz o zmianie miejsca zamieszkania członków Zarządu,
  8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 1. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów (w obecności co najmniej połowy członków organu).
  W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a)  kontrola działalności Stowarzyszenia,
b)  składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
c)  prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania
Zarządu,
d)  składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
e)  składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu
Członków,
 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów.
 2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
   1. będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  1. skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 1. W przypadku, gdy skład władz Stowarzyszenia tj. Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu następuje poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.
 2. Stowarzyszenie reprezentuje, również w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych, 5-ciu członków Zarządu – trzech, działając łącznie.
 3. Podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.
 4. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:
  1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
  2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
  3. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,
   1. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,
  1. zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10.000,00

                                                      Członkostwo
§ 5

 1. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie (lub cudzoziemiec mający w Polsce miejsce zamieszkania), posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży pisemną deklarację
  o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji jego Regulaminu.
 2. Uchwały w sprawach członkostwa podejmuje Zarząd. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie (w terminie 7 dni od otrzymania uchwały Zarządu) do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 3. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. wykluczenia członka przez Walne Zebranie Członków,
  2. pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi Stowarzyszenia,
  3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  4. śmierci członka,
  5. wykluczenia członka Stowarzyszenia z powodu:
- niepłacenia składek członkowskich przez okres 6-ciu miesięcy,
- nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia oraz postanowień
niniejszego Regulaminu.

 1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
  1. biernego i czynnego uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków,
  2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  3. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
 1. Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy:
  1. przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia,
  2. terminowe uiszczanie składek członkowskich,
  3. popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia,
  4. czynne włączanie się w inicjatywy Stowarzyszenia

Środki finansowe Stowarzyszenia
§ 6

   1. Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
   2. Stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
   3. Środkami finansowymi Stowarzyszenia Zarządza Zarząd, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków.
   4. Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna.
   5. Stowarzyszenie nie może:
  1. powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
  2. zrzeszać osób prawnych,
  3. prowadzić działalności gospodarczej,
  4. prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 7

    1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.
    2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wybiera likwidatora oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia
§ 8

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Działaność stowarzyszeń reguluje Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku
 prawo o stowarzyszeniach  Dz. U, Nr 20 poz.104

poniżej link do w/w ustawy

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19890200104/U/D19890104Lj.pdf

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Marsz po Zdrowie z Wiankiem na Głowie 2021

  Kolejne wielkie przedsięwzięcie za nami... W sobotę 12 czerwca drogi i dróżki naszej, malowniczej gminy Psary zapełniły się entuzjastami ...