wtorek, 31 grudnia 2019

Szczęśliwego Nowego 2020 Roku!

💝

Bierzemy dwanaście miesięcy,
oczyszczamy je dokładnie,
z goryczy, chciwości, małostkowości i lęku, 
po czym rozdzielamy każdy miesiąc
na 30 lub 31 części,
 a co cztery lata,
zamiast 28 jest 29 części,
a zapasu musi starczyć na  calutki rok

Każdy dzień przyrządzamy osobno;
z jednego kawałka pracy.
jednego kawałka ruchu
oraz dwóch kawałków pogody i humoru.

Do tego dodajemy trzy duże łyżki
nagromadzonego optymizmu,
łyżeczkę tolerancji,
ziarenko ironii i odrobinę taktu.

Następnie całą masę polewamy dokładnie
dużą ilością miłości
Gotową potrawę przyozdabiamy bukietem uprzejmości
i podajemy codziennie z radością
i filiżanką dobrej, orzeźwiającej herbatki :)

Dobrego Roku 2020 życzą Członkinie Lokalnej Grupy Kobiet „18+”piątek, 27 grudnia 2019

Najbliższe spotkania
Zapraszamy wszystkie członkinie
 do udziału w noworocznym wyzwaniu pod hasłem 
"Witamy Nowy Rok aktywnie"

Zbiórka 1.01.2020 r. o godz.14.00
 pod naszą siedzibą. 
Obecność obowiązkowa! 
😃

Zabieramy kijki i dobre humory jak zwykle :)

A kolejne spotkanie naszego kolektywu
 odbędzie się 

7.01.2020 roku (wtorek)
o godz. 18.00


Do zobaczenia! 

A oto dedykacja na ostatni weekend 2019sobota, 21 grudnia 2019

Wesołych Świąt!
Niech magia Świąt
pozwoli Ci
wypełnić miłością
i czułością całe Twoje serce


Niech pozwoli Ci
poczuć ciepły dotyk
kochanych ramion
dostrzec promienny uśmiech
na twarzach najbliższych


Niech pozwoli Ci
delektować się urokiem 
blasku świec, choinki
i prawdziwym smakiem
pięknych emocji


Niech magia Świąt
pozwoli Ci
poczuć radość miłych wspomnień
wskrzesić pamięć niezwykłych chwil
doznawać zachwytu
obecnością drugiego człowieka


Niech pozwoli Ci

promienieć szczęściem...Samego dobrego także w Nowym 2020 Roku!

                       G* 


środa, 11 grudnia 2019

Regulamin Stowarzyszenia Kobiet "18+"

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
                                              STOWARZYSZENIE KOBIET „18+”


                                                           Postanowienia ogólne
§ 1
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę:
  Stowarzyszenie Kobiet „18+”, zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.
 2. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Dąbiu, ul. Pocztowa 34a

 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nieposiadającym osobowości prawnej.
 2. Stowarzyszenie może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.
 3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.
 4. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy Prawo
  o stowarzyszeniach.

§ 2
Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.), oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
                                                            Cele i środki działania
§ 3
 1. Cele Stowarzyszenia to:
  a/ działania na rzecz kobiet
  b/ działania na rzecz integracji międzypokoleniowej.
  c/ działania na rzecz osób w wieku emerytalnym
  d/ wspieranie działalności charytatywnej na rzecz osób
  potrzebujących pomocy,
  e/ realizacja inicjatyw oddolnych na rzecz środowiska lokalnego
  f/ działania w zakresie edukacji pozaformalnej
  g/ realizacja projektów społecznie integrujących w tym także integrujących
  międzypokoleniowo.
  h/ promocja zdrowia i zdrowego stylu życia,
  i/ organizowanie i wspieranie działań edukacyjnych,
  j/ organizacja imprez o charakterze edukacyjnym, kulturalnym,
  promujących zdrowie i aktywność sportową w każdym wieku
  k/ upowszechnianie kultury, sportu, rekreacji i turystyki
  l/ promocja i organizacja wolontariatu.
  2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  a. organizowanie zajęć służących integracji kobiet i zagospodarowaniu wolnego
  czasu
  b. organizowanie imprez o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, sportowym
  i turystycznym, promujących zdrowy styl życia
  c. działania na rzecz integracji społeczności lokalnych,
  d. organizowanie pomocy materialnej dla osób znajdujących się w trudnej
  sytuacji
  e. prowadzenie działalności promocyjnej.

Władze Stowarzyszenia

§ 4

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
 3. Walne Zebranie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Zarząd składa się z 7 osób, w tym: Prezesa, dwóch Wiceprezesów oraz Sekretarza, Skarbnika i dwóch Członków Zarządu
Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
 2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony tego samego dnia, co najmniej 30 minut później, bez względu na liczbę obecnych członków stowarzyszenia.
 4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
  1. wybór i odwoływanie członków Zarządu,
  2. wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,
  3. uchwalanie Regulaminu i jego zmian,
  4. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
  5. ustalanie wysokości składki członkowskiej,
  6. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  7. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  8. kontrola działań podjętych przez Zarząd,
  9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu dotyczących członkostwa w Stowarzyszeniu,
  10. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
 1. Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy:
  1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  3. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
  4. zarządzanie środkami finansowymi Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków,
  5. składanie sprawozdań z działalności Zarządu,
  6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
  7. informowanie organu nadzorującego o zdarzeniach uzasadniających zmianę wpisu
   w ewidencji stowarzyszeń zwykłych (w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia) oraz o zmianie miejsca zamieszkania członków Zarządu,
  8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 1. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów (w obecności co najmniej połowy członków organu).
  W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a)  kontrola działalności Stowarzyszenia,
b)  składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
c)  prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania
Zarządu,
d)  składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
e)  składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu
Członków,
 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów.
 2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
   1. będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  1. skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 1. W przypadku, gdy skład władz Stowarzyszenia tj. Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu następuje poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.
 2. Stowarzyszenie reprezentuje, również w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych, 5-ciu członków Zarządu – trzech, działając łącznie.
 3. Podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.
 4. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:
  1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
  2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
  3. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,
   1. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,
  1. zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10.000,00

                                                      Członkostwo
§ 5

 1. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie (lub cudzoziemiec mający w Polsce miejsce zamieszkania), posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży pisemną deklarację
  o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji jego Regulaminu.
 2. Uchwały w sprawach członkostwa podejmuje Zarząd. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie (w terminie 7 dni od otrzymania uchwały Zarządu) do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 3. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. wykluczenia członka przez Walne Zebranie Członków,
  2. pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi Stowarzyszenia,
  3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  4. śmierci członka,
  5. wykluczenia członka Stowarzyszenia z powodu:
- niepłacenia składek członkowskich przez okres 6-ciu miesięcy,
- nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia oraz postanowień
niniejszego Regulaminu.

 1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
  1. biernego i czynnego uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków,
  2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  3. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
 1. Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy:
  1. przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia,
  2. terminowe uiszczanie składek członkowskich,
  3. popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia,
  4. czynne włączanie się w inicjatywy Stowarzyszenia

Środki finansowe Stowarzyszenia
§ 6

   1. Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
   2. Stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
   3. Środkami finansowymi Stowarzyszenia Zarządza Zarząd, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków.
   4. Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna.
   5. Stowarzyszenie nie może:
  1. powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
  2. zrzeszać osób prawnych,
  3. prowadzić działalności gospodarczej,
  4. prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 7

    1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.
    2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wybiera likwidatora oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia
§ 8

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Działaność stowarzyszeń reguluje Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku
 prawo o stowarzyszeniach  Dz. U, Nr 20 poz.104

poniżej link do w/w ustawy

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19890200104/U/D19890104Lj.pdf

wtorek, 10 grudnia 2019

Stowarzyszenie Kobiet "18+"
 Po 8, 5 roku działalności jako
 Lokalna Grupa Kobiet "18+ Vat"


Dziś, 
podczas dorocznego spotkania świątecznego odbyło się zebranie założycielskie

Stowarzyszenia Kobiet "18+"
I tak sformalizowała się nowa organizacja w naszej
lokalnej społeczności.

Życzymy sobie wielu sukcesów
 i radości z realizacji  wspólnych przedsięwzięć.

To dzień szczególny dla nas
bowiem
dzis także
 Kobieta-Polka
Olga Tokarczuk
odebrała
 Nagrodę Nobla
 w dziedzinie literatury.

 😃

 

środa, 27 listopada 2019

10.12.19 godz.18.00 spotkanie świąteczne

10 grudnia o godz.18.00

zapraszam Was wszystkie Koleżanki na doroczne 

spotkanie świąteczne.Przynosimy coś "na ząb" aby było też smacznie, 

bo jeśli chodzi o uśmiech na ustach, 
to jest standard :) 

Załóżcie proszę czerwone stroje i czapeczki mikołajowe. 

Przynieście także koniecznie Wasze rękodzieło

talerzyki, lampioniki 

do dekoracji i do sfotografowania.

Nie zapomnijcie o datku na Pogorzelców
 jeśli chcecie i możecie!


Do zobaczenia!


poniedziałek, 25 listopada 2019

spotkanie 26.11.19


Hej! Dziewczyny!

Przypominam o naszym jutrzejszym spotkaniu
 o 18.00!

Na warsztaty przynieście:
nowe talerzyki do innego zdobienia decoupage
lub
słoiczki szklane, sznurek lub drut
  i coś do ich ozdobienia:
tasiemki, koronki, guziczki, koraliczki
i co tam jeszcze wymyślicie  :)

Będziemy robić lampioniki 
do postawienia lub powieszenia 
na przykład takie:Zdjęcia pobrane z sieci, nie są mojego autorstwa!
 


 

wtorek, 12 listopada 2019

I zrobiło się kolorowo...

Dziś zrobiło sie kolorowo, za sprawą
 decoupage'owych wyczynów. 

Każda z uczestniczek warsztatów dekorowała
 przygotowane wcześniej talerzyki. 
Były motywy bożonarodzeniowe, folkowe i inne. 

Ale... 
 radość z odkrywania nowego była najwspanialsza!

Tak trzymajmy Dziewczyny!


Oto MY 
Grupa Kobiet "18+"


3Z 
Zintegrowane, Zaangażowane, Zgodne! 
Ha, ha, ha, ha 
Jest Moc! 

Oto nasze dzisiejsze rezultaty! 
Zapraszamy na następne spotkanie
26.11.19 godz.18.00 
Ogród pełen lawendy...

 Zapachu lawendy zapomnieć się nie da. Mało który kwiat aż tak nasyca i koi zmysł powonienia. A wpatrywanie się w rzekę fioletowych kwiatów ...